Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Podmínky užití

Podmínky užití aplikace map´n paw

Obchodní firma:

KLADOS sr.o.

Sídlo:

Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, CZ

IČO:

27573672

DIČ:

CZ27573672Spisová značka:

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 116792

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

Vladimír Hrubeš, jednatel

Webová stránka:

https://mapnpaw.com

E-mail:

info@mapnpaw.com

1. Úvodní prohlášení

1.1     Tyto podmínky užití (dále jen “Podmínky” nebo též Smluvní ujednání“) platí pro přístup do mobilní aplikace Map´n paw pro operační systémy Android od verze 5.0 a iOS od verze 11.0 a její internetové verze na webu www.mapnpaw.com (dále jen “Aplikace”), jejímž vlastníkem je shora jmenovaná společnost KLADOS s.r.o. (dále jen “Poskytovatel”).

1.2     Aplikace je ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy je oprávněn vykonávat majetková práva k dílu, v souladu s autorským zákonem, výhradně Poskytovatel.

1.3     Poskytovatel prohlašuje, že je autorem Aplikace a že s užitím podle tohoto Smluvního ujednání nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.

1.4     Uživatelem Aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen “Uživatel”).

1.5     Tyto Podmínky upravují podmínky užívání Aplikace a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.

1.6     Poskytovatel uzavřením tohoto Smluvního ujednání přenechá Uživateli oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci na dobu sjednanou na základě této smlouvy.

1.7     Poskytovatel uděluje Uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace.

1.8     Toto Smluvní ujednání upravuje užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými Poskytovatel nahradí nebo doplní původní Aplikaci.

1.9     Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jakýmkoli způsobem, který by jakkoli narušoval práva Poskytovatele. Poskytovatel Aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která Uživateli nebyla výslovně udělena.

1.10     Toto Smluvní ujednání neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.

1.11     Vytvořením uživatelského účtu (dále jen “Účet”) dochází ke vzniku tohoto Smluvního ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Vytvořením Účtu souhlasí Uživatel s tímto Smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření Účtu.


2. Předmět závazku

2.1     Poskytovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci pro tvorbu vlastního Cestovatelského deníku, který Aplikace automaticky vytváří v okamžiku, když uživatel provede check-in na vybraných místech světa, označených v mapě tlapkou. 

Stručné vysvětlení používání aplikace Map´n paw:

Všechna hrací místa jsou v mapě zobrazena jako tlapky. Když se telefon uživatele dostane do předem určeného okruhu místa=tlapky, tak uživatel provede check-in a tím získá 1 bod. Po checknutí může uživatel přidat následující příspěvky (dále jen “Příspěvek”):

přidat fotografii navštíveného místa. Za přidání první fotky místa získá uživatel další 1 bod.

přidat hodnocení a komentář navštíveného místa

přidat soukromý komentář k navštívenému místu

sdílet navštívené místo na sociálních sítích

Každé checknutí se uživateli zaznamenává v Cestovatelském deníku. Všechna odehraná místa vidí uživatel přehledně v mapě Navštívených míst. Některá velmi zajímavá místa jsou v aplikaci vyznačena jako Medailová místa. Když navštíví uživatel 3 takováto medailová místa v jedné z 10 kategorií (HISTORIE – KULTURA – MĚSTA – MUZEA – PŘÍRODA – SPORT – TECHNIKA – UNESCO – VYHLÍDKY - ZÁBAVNÍ PARKY) v jednom z 5 kontinentů (AFRIKA – AMERIKA – ASIE – AUSTRÁLIE - EVROPA), získá medaili v dané kategorii daného kontinentu a k tomu navíc 30 bonusových bodů. V každém z kontinentů má uživatel mnoho možností na získání medaile. Ta nejzajímavější místa světa jsme shromáždili do Vlajkových míst. Checknutím se na takovémto jedinečném místě znamená pro uživatele zisk vlajky a 30 bonusových bodů. Vlajky též řadíme, stejně jako medaile, do 10 kategorií a 5 kontinentů, celkem má tedy uživatel možnost získat 50 vlajek. Všechny své získané body a umístění vidí uživatel přehledně v Žebříčku. 

2.2     Základní licence Aplikace obsahuje:

a)  používání aplikace map´n paw
b)     bezpečnostní a optimalizační aktualizace Software

2.3     Oprávnění používat Aplikaci vzniká Uživateli po zřízení uživatelského účtu, registrací v Aplikaci.

2.4     Poskytovatel poskytuje návod k užívání Aplikace webové stránce www.mapnpaw.com

2.5     Aplikaci může poskytovatel rozšířit o doplňující moduly, z nichž některé mohou být zpoplatněny.

2.6     Aplikaci je možno ve stejný okamžik aktivovat na více zařízeních. 

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1     Poskytovatel má povinnost zpřístupnit Aplikaci Uživateli 

3.2     Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Aplikace a to bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům

3.3     Poskytovatel je oprávněn z důležitých důvodů (zejména bude-li mít podezření, že Příspěvek není v souladu s právními předpisy České republiky a/nebo těmito Podmínkami či oprávněnými zájmy Poskytovatele) smazat Příspěvek z Aplikace.

3.4     Poskytovatel neručí za zachování Příspěvku či jiných dat nahrávaných do Aplikace Poskytovatelem, Uživatelem či jinými Uživateli. Poskytovatel obvykle provádí zálohy dat nahraných do Aplikace, avšak není k tomu povinen; existence či neexistence záloh nezakládá právo Uživatele na přístup k nim či jiná související práva.

3.5     Poskytovatel není stranou smluvních či jiných vztahů mezi Uživatelem a jinými uživateli Aplikace či jinými třetími stranami a nenese tak odpovědnost vůči Uživateli ani jiným subjektům vyplývající ze závazků mezi Uživatelem a jinými subjekty, jejich porušení a vypořádání jejich vzájemných pohledávek.

3.6     Poskytovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování tohoto Smluvního ujednání.

3.7     Poskytovatel je oprávněn zablokovat či neposkytovat Uživateli Aplikaci v případě, že by byla v rozporu s platnými právními předpisy anebo s oprávněnými zájmy jiných Uživatelů či jiných třetích osob.

3.8     Poskytovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele omezit či zablokovat Uživatelův Účet nebo mu omezit či zablokovat užívání Aplikace.

3.9     Poskytovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami Aplikace oprávněn dočasně omezit či zastavit poskytování Aplikace jako celku, popř. jejích některých částí.  Je-li to možné, oznámí Poskytovatel takovou skutečnost Uživateli v dostatečném předstihu, a to přímo prostřednictvím Aplikace či jiným vhodným způsobem.

3.10     Poskytovatel neodpovídá za případné výpadky Aplikace, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů Aplikace, nezbytné k provozu Aplikace (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

3.11     Poskytovatel si vyhrazuje právo licenci Uživateli neprodloužit.

3.12     Poskytovatel si vyhrazuje právo licenci Uživateli odejmout v případě porušování tohoto Smluvního ujednání ze strany Uživatele.

4. Práva a povinnosti uživatele

4.1.    Pro používání Aplikace si musí Uživatel v Aplikaci vytvořit Účet, a to buď pomocí přihlašovacích údajů k jeho profilu na sociální síti Facebook nebo zadáním své e-mailové adresy, hesla a případných dalších údajů. Uživatel může být v Aplikaci najednou přihlášený jen pod jedním Účtem. 

4.2     Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci jen v souladu s tímto Smluvním ujednáním. Není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu Aplikace ani se jinak pokoušet funkce Aplikace měnit, kopírovat či do nich jakkoliv zasahovat.

4.3     Uživatel spoluvytváří obsah Aplikace pomocí svých Příspěvků. 

4.4     Použití Aplikace je pro Uživatele bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu (například náklady na internetové připojení a podobně).

4.5     Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Aplikace. Tímto také souhlasí s tím, že Aplikaci nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo těmito Podmínkami či oprávněnými zájmy Poskytovatele. Aktivity Uživatele nebudou v rozporu s morálním kodexem, dobrými mravy a obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

4.6    Uživatel souhlasí s tím, že v rámci užívání Aplikace se za podmínek stanovených Poskytovatelem mohou jeho Příspěvky zobrazovat i dalším uživatelům Aplikace. 

4.7    Uživatel souhlasí s tím, že v rámci užívání Aplikace se mu mohou za podmínek stanovených Poskytovatelem kromě obsahu nahrávaného do Aplikace Poskytovatelem zobrazovat i Příspěvky tvořené jinými Uživateli

4.8    Uživatel souhlasí s tím, že v rámci užívání Aplikace je Poskytovatel oprávněn používat a zveřejňovat jméno a příjmení nebo přezdívku, pod kterým má Uživatel založen Účet, a jeho profilovou fotografii.

4.9    Uživateli se zakazuje prostřednictvím Příspěvků zveřejňovat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace. 

4.10    Uživateli se zakazuje zveřejňovat Příspěvky, které jsou vulgární či nemravné a užívat Aplikaci v rozporu s právy a oprávněnými zájmy třetích osob a vkládat do Aplikace osobní údaje jiných fyzických osob.

4.11    Uživateli se zakazuje jakýmkoli způsobem narušovat provoz Aplikace, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků Aplikace a zásahů do obsahu Aplikace či Příspěvků jiných uživatelů způsobem, než který Poskytovatel standardně umožňuje v rámci nabízené Aplikace.

4.12    Uživateli se zakazuje prostřednictvím Aplikace zveřejnit Příspěvek porušující práva z duševního vlastnictví.

4.13    Uživateli se zakazuje prostřednictvím Aplikace zveřejnit Příspěvek, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu.

4.14    Uživateli se zakazuje systematické či velkokapacitní zveřejňování Příspěvků bez předchozího konkrétního písemného souhlasu Poskytovatele.

4.15    Uživatel je plně odpovědný za každý Příspěvek, který v rámci Aplikace zveřejní. Poskytovatel neprovádí průběžnou kontrolu zveřejňovaných Příspěvků; Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah Příspěvku ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost Příspěvků.

4.16    Uživatel, pokud jde o Příspěvky, která zveřejní prostřednictvím Aplikace, prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k jejich zveřejnění, šíření a veškerému v rámci Aplikace umožňovanému nakládání s nimi a s veškerými jednotlivými součástmi Příspěvku, a dále že jím zveřejňované Příspěvky nejsou zatíženy právy třetích osob neslučitelnými s využitím Příspěvků v rámci Aplikace

4.17    Uživatel zadáním Příspěvku ke zveřejnění v rámci Aplikace uděluje Poskytovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou a dále převoditelnou licenci k užívání Příspěvku a nakládání s obsahem Příspěvku a jeho jednotlivými součástmi v rámci Aplikace, a to bezúplatně. Poskytovatel je v rámci licence zejména oprávněn Příspěvky dále zveřejňovat a šířit a dále s nimi v rámci Aplikace nakládat.

4.18    Licence udělená Uživatelem k Příspěvku nezaniká ani smazáním Příspěvku Uživatelem ani pozastavením či smazáním Účtu.

4.19    V případě, že by práva Uživatele k Příspěvku neumožňovala udělení licence v rozsahu dle tohoto článku, platí, že licence je Poskytovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by Uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit Poskytovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá Poskytovateli za veškeré škody, které Poskytovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném Poskytovatelem.

4.20    Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k Příspěvkům zveřejněným v rámci Aplikace, zejména pak do práv Poskytovatele k datům nahraným do Aplikace, tato data či jejich část nelze dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu Poskytovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas Poskytovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétních dat, k nimž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

5. Smluvní omezení náhrady škody

5.1    Data obsažená v Aplikaci mají pouze informativní charakter. Poskytovatel nijak nezodpovídá za případné vzniklé škody, ekonomického či jiného charakteru, které Uživateli mohou vzniknout v průběhu času.

5.2     Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu majetkové či nemajetkové újmy, způsobené v souvislosti s Aplikací.

6. Řešení sporů

6.1     Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

6.2     Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem budou, je-li to možné, řešeny vzájemnou dohodou. Je-li Uživatel zároveň spotřebitelem a dojde-li mezi takovým Uživatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Pokud Uživatel není zároveň spotřebitelem a vzájemný spor se nepodaří vyřešit dohodou, bude k řešení takových vzájemných sporů příslušný soud České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Poskytovatele.

6.3     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


7. Závěrečná ustanovení

7.1     Toto Smluvní ujednání platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele www.mapnpaw.com, v den zřízení účtu Uživatele u Poskytovatele.

7.2     Toto Smluvní ujednání, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto ujednání nebo v souvislosti s ním, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a občanským zákoníkem v platném a účinném znění.

7.3     Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením Účtu, zánikem Uživatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.

7.4     Je-li některá část tohoto Smluvního ujednání neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání tohoto Smluvního ujednání, smluvní vztahy tímto Smluvním ujednáním neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.

7.5     Poskytovatel může znění tohoto Smluvního ujednání jednostranně měnit či doplňovat. Poskytovatel informuje Uživatele o změně  Smluvního ujednání na internetových stránkách Aplikace. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

7.6     Uživatel má právo takovou změnu Smluvního ujednání písemně odmítnout a svůj Účet zrušit. V opačném případě se má se za to, že Uživatel s novým Smluvním ujednáním souhlasí.

7.7     Podle takto změněného Smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového Smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního Smluvního ujednání.

7.8     Toto Smluvní ujednání je platné od 1.9.2020

Zapomněli jste heslo? Zadejte e-mail, na který Vám přijde odkaz pro změnu hesla.
REGISTROVAT SE PŘES FACEBOOK

nebo

Již máte účet? Přihlášení